Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

Versie 1.0 – 01/10/2018

 

BeursKompas respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

BeursKompas
Lieven Willems
Espenstraat 2 – 9030 Gent
RPR Gent
Ondernemingsnummer BE0700.288.134

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

BeursKompas verwerkt uw persoonsgegevens. BeursKompas is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om  de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR of AVG).

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van BeursKompas door te mailen naar lieven@beurskompas.be. In het Engels is dat de data protection officer (DPO). U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon. Wij verwerken uw naamvoornaam, en contactgegevens (e-mail, telefoon, adres, eventueel bijkomend leveringsadres, betaalgegevens, IP adres, enz.). Deze gegevens worden door ons niet op eigen initiatief verwerkt, maar wel omdat u deze aan ons meedeelt voor verwerking, bijvoorbeeld op het ogenblik van registratie op onze website of bij het plaatsen van een bestelling.

Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen. Meestal zijn het gegevens die we nodig hebben om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor onze dienstverlening. Die gegevens zijn omschreven in de regelgeving over de dienst. Bij elke categorie van persoonsgegevens vindt u een verwijzing naar de regelgeving. Daarnaast verwerken we uw identificatiegegevens, zodat we onze dienst aan u kunnen verlenen.

Eventueel kunnen ook andere gegevens verwerkt worden indien u deze uitdrukkelijk aan ons meedeelt (zoals geslacht, interesses, enz.).

Het meedelen van deze gegevens aan ons geldt als toestemming voor de verwerking van deze gegevens voor de doeleinden van deze Privacy en cookie policy.

Daarnaast worden bepaalde gegevens verzameld via cookies. Zie hieronder meer informatie i.v.m. ons gebruik van cookies.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens o.a. om:

  • U de dienst of de producten te kunnen leveren zoals aangeboden door BeursKompas;
  • Vragen van lezers beantwoorden;
  • Informatie verstrekken, aanbiedingen en advertenties vertonen, en e-mails en nieuwsbrieven versturen die je kunnen interesseren (o.a. informatie m.b.t. nieuwe goederen of diensten of nieuwe functionaliteiten of bijzonderheden van onze goederen of diensten);
  • Analytisch onderzoek te doen om onze Website te optimaliseren (op technisch en inhoudelijk vlak);
  • De technische administratie van de Website beheren;
  • Op basis van anonieme gegevens, statistieken op te maken of onderzoek uit te voeren m.b.t. het aantal bezoeken van de pagina’s van onze Website, het in kaart brengen van voorkeuren, interesses en surfgedrag (voor meer informatie i.v.m.anonieme data, zie hieronder i.v.m. cookies).

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden niet meegedeeld aan derden of gebruikt voor direct marketing, tenzij wij hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming hebben verkregen (“opt-in”), zoals voor de doeleinden uitdrukkelijk vermeld in deze Privacy en cookie policy (o.a. nieuwsbrieven, mailings en advertenties). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan lieven@beurskompas.be.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Door uw persoonsgegevens aan ons mee te delen (bijvoorbeeld bij registratie op de Website of tijdens het plaatsen van een bestelling), en deze Privacy en Cookie policy te aanvaarden, verleent u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Naast uw toestemming geldt ook de noodzaak om u de contractueel overeengekomen diensten of goederen te kunnen aanbieden als bijkomende rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens (m.a.w. het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons geldt eveneens als rechtsgrond).

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Die periode bedraagt 5 jaar. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd.

Bij de bewaring wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin uw dossier actief is en de periode waarin het passief wordt. Uw dossier is actief zolang u van de verleende dienst gebruikmaakt. Alle medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun taak te kunnen uitoefenen, hebben dan toegang tot uw gegevens. Nadien wordt uw dossier passief en heeft enkel een beperkt aantal medewerkers van de bevoegde dienst toegang tot uw gegevens.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om op elk moment gratis inzage te krijgen in uw persoonsgegevens door een mail te sturen aan lieven@beurskompas.be.

U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren of te wijzigen indien ze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn tevens door een mail te sturen aan lieven@beurskompas.be.

U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan door een e-mail te zenden aan lieven@beurskompas.be. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

U bent geheel vrij om uw persoonsgegevens niet aan ons mee te delen. Bepaalde diensten kunnen dan wel geweigerd worden.

U bent steeds zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u ons meedeelt.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen de veiligheid van uw persoonsgegevens ernstig en hebben maatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij zijn echter niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit uw foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor de correcte bewaring en geheimhouding van uw paswoord, toegangscode en andere inlog gegevens. Elk onzorgvuldig of onrechtmatig gebruik van deze gegevens door de gebruiker of door een derde (tenzij dit veroorzaakt is door een fout van ons) valt buiten onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Bij verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van uw inloggegevens, paswoorden, of persoonsgegevens dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Onze Website bevat links naar andere websites die wij niet controleren en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Datalekken

Wanneer u merkt of vermoedt dat er een datalek heeft plaats gevonden, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen (per email: lieven@beurskompas.be of via het postadres vermeld bovenaan in deze Gegevensbescherming), ofwel met de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be of via de contactgegevens op haar website).

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.